Sprawozdanie podmiotu odbierającego nieczystości ciekłe

Pobierz

Podmiot prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych jest obowiązany do sporządzania kwartalnych sprawozdań.. Podmiot prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych jest obowiązany do sporządzania kwartalnych sprawozdań.. DANE PODMIOTU PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH Nazwa podmiotu Numer decyzji w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie działalności 2) Oznaczenie siedziby i adres podmiotu Województwo Miejscowość Kod pocztowy Ulica Nr budynku Nr lokalu II.Adresat 1) I.. Dodaj komentarz Anuluj pisanie odpowiedzi.. Spółki GPW.. liczba wŁaŚcicieli nieruchomoŚci, od ktÓrych zostaŁy odebrane nieczystoŚci ciekŁe3)Sprawozdanie kwartalne podmiotu prowadzącego działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych .. Sprawozdanie jest przekazywane wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta w terminie do końca miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy.. [Wzory sprawozdań] 1) półrocznego sprawozdania sporządzanego przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;Sprawozdanie kwartalne od podmiotu odbierającego nieczystości ciekłe; Sprawozdanie półroczne - część A - od podmiotu odbierającego odpady komunalne (umowy z gminą); Sprawozdanie półroczne - część A - od podmiotu odbierającego odpady komunalne (umowy z właścicielami); Sprawozdanie półroczne - część B - zerowe od podmiotu odbierającego odpady komunalne;Jun 16, 2022Zgodnie z przepisem przejściowym kwartalne sprawozdania sporządzane przez podmiot prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych za rok 2016 sporządzać należy zgodnie z dotychczasowymi przepisami, tj. rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami .1. z o.o. Other titlesSprawozdanie dla odbierających nieczystości ciekłe..

sprawozdanie kwartalne podmiotu odbierającego nieczystości ciekłe.

Porównanie spółek.. przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, który przekazuje nierzetelne sprawozdanie, podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 zł do 500 zł, jeżeli sprawozdanie zostanie uzupełnione lub poprawione w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania wójta, a w razie …Sprawozdania podmiotu prowadzącego działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 1.. Akceptuje płatności bezgotówkowe (przelewy, czeki, karty płatnicze).. LICZBA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, OD KTÓRYCH ZOSTAŁY ODEBRANE NIECZYSTOŚCI CIEKŁE Do sprawozdania dołączono wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi podmiot w okresie objętym sprawozdaniem zawarł umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, oraz wykazAdresat 1) I. Wiadomości.liczbę właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane nieczystości ciekłe; datę sporządzenia sprawozdania; podpis prowadzącego działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych lub podpis osoby upoważnionej do występowania w jego imieniu na podstawie pełnomocnictwa.Utrzymanie Czystości I Porządku W Gminach Komentarz Wyd.5.. Kiedy powinieneś załatwić sprawę Złóż sprawozdanie: za I kwartał do 30 kwietniaKwartalne sprawozdania sporządzane przez podmiot prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych za rok 2016 sporządza się zgodnie z dotychczasowymi przepisami czyli rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 630).sprawozdanie kwartalne podmiotu odbierającego nieczystości ciekłe..

Sprawozdanie dla odbierających nieczystości ciekłe.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.. Wymagane pola są oznaczone * Komentarz.. Giełdy światowe.. 1 pkt 4 u.c.p.g.. Prowadzi także sprzedaż wysyłkową.. Zgodnie z art. 9o ust.1 podmiot prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gdyni, Sopotu, Rumi, Redy, Wejherowa i gmin wiejskich Kosakowo, Wejherowo, Szemud jest obowiązany do sporządzania kwartalnych sprawozdań i przekazywania ich w terminie do końca miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy do Komunalnego Związku Gmin "Dolina Redy i Chylonki", wykonującego w .LICZBA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, OD KTÓRYCH ZOSTAŁY ODEBRANE NIECZYSTOŚCI CIEKŁE IV.. Surowce.. 2012, poz. 630 (załącznik 2) Last modified by: Robert Borkowski Created Date: 6/11/2012 8:35:00 AM Company: sp.. Giełda.. Fundusze pomocowe; Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej; Informacje lokalne; Konkursy; Nasza Gmina; Od Wójta; Organizacyjne; Pozostałe; Rada Gminy; Zaproszenia;przekazane odebrane nieczystości ciekłe iii.. Sprawozdanie dla odbierających nieczystości ciekłe.. 3.zgodnie z art. 9x ust.. 2.nieczystości ciekłe Uwagi5) III.. DANE OSOBY WYPEŁNIAJĄCEJ SPRAWOZDANIE Imię .. wyjaŚnienia dotyczĄce rÓŻnicy miĘdzy iloŚciĄ nieczystoŚci ciekŁych odebranych z obszaru gminy a iloŚciĄ tych nieczystoŚci przekazanych do stacji zlewnych, jeŻeli wystĘpuje taka rÓŻnica iv..

Rejestr podmiotów odbierających nieczystości ciekłe .

Każdy przedsiębiorca, który prowadzi działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, musi składać co kwartał sprawozdanie o tym ile ścieków odebrał z obszaru gminy lub gmin, na których prowadził działalność.. SPRAWOZDANIE PODMIOTU ODBIERAJĄCEGO ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Author: Urząd Gminy Bestwina Last modified by: Urząd Gminy Bestwina Created Date:WZÓR KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA SPORZĄDZANEGO PRZEZ PODMIOT PROWADZĄCY DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH Objaśnienia: 1) Należy wpisać właściwego ze względu na obszar prowadzenia działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowychWZÓR KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA SPORZĄDZANEGO PRZEZ PODMIOT PROWADZĄCY DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH SPRAWOZDANIE PODMIOTU ZBIERAJĄCEGO ODPADY KOMUNALNE ADRESAT1)STANOWIĄCE FRAKCJE ODPADÓW KOMUNALNYCH: PAPIERU, METALI, TWORZYW SZTUCZNYCH I SZKŁA ZA …….… ROK ADRESATNa podstawie art. 9t ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454) zarządza się, co następuje: § 1..

Nazwa * E-mail *Nieczystości ciekłe.

Sprawozdanie jest przekazywane wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta w terminie do końca miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy.. Notowania GPW.. Zamówienia można składać przez internet.. Giełda na żywo..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt