Umowa przewozu a umowa spedycji

Pobierz

Natomiast umowa spedycji (art. 794 § 1 kodeksu cywilnego) należy do kategorii umów o świadczenie usług o .Umowa spedycji jest regulowana przez art. 794-804 kodeksu cywilnego.. Punktem wyjścia jest zlecenie, potocznie określane jako zlecenie transportowe, zlecenie przewozu lub zlecenie spedycyjne.. Tym podstawowym stosunkiem będzie oczywiście umowa przewozu rzeczy.Co istotne, zakres obowiązków definiowanych umową spedycyjną nigdy nie może zawężać się tylko i wyłącznie do przewozu.. Jeżeli przyjmuje się ofertę, w której mowa jest tylko o przewozie rzeczy, a żadne czynności konkludentne nie wskazują na istnienie dodatkowych postanowień umownych obejmujących usługi związane z przewozem, to umowa zawarta przez przyjęcie oferty jest stricte umową przewozu, a nie umową spedycji.Umowa spedycji a umowa przewozu.. Co do zasady, przez umowę przewozu przewoźnik zobowiązuje się w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do przewiezienia za wynagrodzeniem osób .Umowa spedycji jest podpisywana na 2 sposoby: albo w imieniu nadawcy albo w imieniu spedytora, ale na rzecz nadawcy.. Należy do kategorii umów o świadczenie usług; jej celem jest dowiezienie osoby lub rzeczy do miejsca przeznaczenia w określonym czasie.Tym samym wpisanie do umowy postanowienia, że przewóz może zostać wykonany przez podwykonawców, a nawet określenie wprost, że przewozu faktycznie dokona inny podmiot niż strona umowy, nie wpływa na charakter umowy - powierzenie wykonania przewozu innemu podmiotowi możliwe jest bowiem zarówno w umowie spedycji jak i umowie przewozu.Dz.U.2020.0.1740 t.j..

Umowa przewozu.

W swoim wyroku Sąd Najwyższy stwierdził, że "jeżeli przyjmuje się ofertę, w której mowa jest tylko o przewozie rzeczy, a żadne czynności konkludentne nie wskazują na istnienie dodatkowych postanowień umownych obejmujących usługi związane z przewozem, to umowa zawarta przez .Czym różni się spedycja od przewozu w kontekście podpisywanych umów.. Zwykle ma charakter typowego kontraktu i brak jest możliwości indywidualnego kształtowania umowy.Umowa spedycji jest umową o świadczenie usług oraz umową nazwaną, została uregulowana w art. 794-804 k.c.. Przewoźnik zobowiązuje się do transportu towaru z punktu A do punktu B za .Przedmiotem umowy przewozu (art. 774 kodeksu cywilnego ) jest przewiezienie osób lub rzeczy z jednego miejsca w drugie za pomocą odpowiedniego środka transportu, przy czym to przewiezienie powinno stanowić zasadniczy cel umowy.. Umowa spedycji polega zatem na podejmowaniu czynności pomocniczych związanych z przewozem jak np. opakowanie towaru, przechowanie .W praktyce często pojawia się problem czy zawarta umowa jest umową przewozu czy spedycji.. Jakie są konsekwencje zaniedbań?. Według prawa przewozowego, art. 47 ust.. Zastosowanie do niej mają również przepisy umowy zlecenia oraz przewozu, jeśli spedytor świadczy taką usługę..

Czym różni się umowa przewozu od umowy spedycji?

Spedytor ma .Umowa spedycji i odpowiedzialność spedytora: czym się różni umowa spedycji od umowy przewozu, zakres odpowiedzialności spedytora, najczęściej popełniane błędy w umowach spedycji, skutki mylenia spedytora z przewoźnikiem, czego należy wymagać od spedytora, a czego raczej nie,Szkolenie ma na celu dostarczenie informacji, a dla bardziej już doświadczonych, usystematyzowanie nabytej wiedzy, odnośnie umowy przewozu i spedycji, poprawności zawierania stosownych umów a także składania reklamacji z tytułu ubytku, uszkodzenia, utraty towaru a także z tytułu opóźnienia w dostawie.Dz.U.2020.0.1740 t.j.. Przez umowę przewozu przewoźnik zobowiązuje się w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do przewiezienia za wynagrodzeniem osób lub rzeczy.. W ramach podstawowych obowiązków spedytora należy zawarcie umowy przewozu w imieniu nadawcy bądź na jego rzecz ale w imieniu własnym spedytora - w umowie przewozu takie .Natomiast przez umowę przewozu, zgodnie z art. 774 k.c.. Istotne jest natomiast określenie przedmiotu umowy i obowiązków stron.. Umowa przewozu nie zawiera żadnych informacji dodatkowych dotyczących organizacji.. Zwróćmy zatem uwagę na fakt, że jeśli podpisujemy ze spedytorem umowę, w ramach której zobowiązuje się on jedynie do przewozu towaru i nic ponadto, to tak naprawdę jest to umowa przewozu, a nie spedycji!Na fakt, czy w konkretnym przypadku została zawarta umowa spedycji czy przewozu, nie ma wpływu sama nazwa umowy..

Umowa spedycji - definicja.

(zobacz: art. 795 k. - stosuje się je tylko wtedy, kiedy ta umowa nie jest uregulowana odrębnymi przepisami.Z samej definicji umowy spedycji wynika już, że jest to umowa towarzysząca umowie przewozu.. , Tytuł XXV.. Jakie treści zawarte w umowie decydują o tym, czy mamy do czynienia z umową przewozu, czy spedycji?. Umowa spedycji jest umową zawieraną między zleceniodawcą a spedytorem - osobą, która świadczy usługi spedycyjne (zleceniobiorcą).O ile umowa przewozu jest umową samodzielną, o tyle umowa spedycji dla swojego istnienia wymaga zaistnienia innego, nijako "podstawowego" stosunku prawnego, wobec którego sama umowa spedycji ma charakter "pomocniczy".. W przeciwieństwie do umowy przewozu, umowa spedycji zawierana jest ze spedytorem posiadającym dużo szerszy zakres obowiązków niż przewoźnik.. W umowie spedycji 2 spedytor zobowiązuje się do odpłatnego wysyłania lub odbioru przesyłki albo do dokonania innych usług za wynagrodzeniem .Umowa spedycji, a umowa przewozu - rozróżnienia.. Jak wskazano, umowa spedycji może być i zwykle jest umową towarzyszącą umowie przewozu, co może rodzić pewnego rodzaju problemy w zakresie odróżnienia obydwu typów umów.Umowa spedycji.. , Tytuł XXVI.. "Umowa przewozu - umowa polegająca na tym, że jedna z jej stron - przewoźnik - zobowiązuje się do przewiezienia osób lub rzeczy w ramach działalności własnego przedsiębiorstwa, druga strona - do zapłaty w zamian za to wynagrodzenia..

Umowa przewozu dotyczy samej usługi transportu.

3 ustawy prawo przewozowe oraz art. 4 konwencji CMR, dowodem zawarcia umowy przewozu jest list przewozowy.Tak naprawdę z umową spedycji będziemy mieli do czynienia wtedy, gdy zobowiązanie wynikające z jej treści jest dużo szersze, niż zwykłe wykonanie przewozu.. Jej podpisanie oznacza, że wykonawca, w tym przypadku przedsiębiorstwo transportowe, ma obowiązek przewieźć dany ładunek (a także osoby) do miejsca docelowego, z zastosowanie określonego środka transportu.Umowa przewozu jest regulowana w przepisach art. 774-793 Kodeksu cywilnego.Należy od niej odróżnić umowę spedycji jako odrębną umowę nazwaną w Kodeksie.. Umowa spedycji, Kodeks cywilny, codziennie aktualizowany stan prawny.Umowa spedycji często jest mylona z umową przewozu.. Przez umowę spedycji spedytor zobowiązuje się za wynagrodzeniem w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do wysyłania lub odbioru przesyłki albo do dokonania innych usług związanych z jej przewozem.. Dlatego też, nazwanie danej umowy przykładowo umową spedycji nie przesądza, iż właśnie z taką umową mamy do czynienia.Przeczytaj także: Umowa spedycji a umowa przewozu Podpisując umowę przewozu firma transportowa zobligowana jest do przewiezienia za wynagrodzeniem osoby lub rzeczy 1 z jednego miejsca na drugie przy użyciu odpowiedniego środka transportu.. Warto w treści wskazać, który sposób został przez nas wybrany.. Innymi słowy usługi spedycyjne mają zasadniczo charakter fachowej pomocy w obsłudze przewozu towarowego (por. Z. Gawlik, Komentarz do art. 794 k.c., System Informacji Prawnej Lex).. W pierwszej kolejności pokreślić należy, iż o rodzaju umowy nie decyduje jej nazwa ale treść.. Spedytor zajmuje się organizacją transportu określonej przesyłki - odpowiada m.in. za jej przygotowanie, wybór przewoźnika, dostarczenie do miejsca docelowego, ubezpieczenie .Przeczytaj także: Umowa przewozu a umowa spedycji - odpowiedzialność Niejednokrotnie trudno dostrzec odmienności pomiędzy umową spedycji a przewozem umownym, zwłaszcza jeżeli spróbować przełożyć je na praktykę transportową.Obydwa stosunki prawne dzielą jednak istotne różnice w sferze zakresu odpowiedzialności, szczególnie działania lub zaniechania podwykonawców .obowiązki przewoźnika umowa przewozu umowa spedycji To nie nazwa porozumienia decyduje o rodzaju kontraktu, a jego treść.. - o tym w artykule Pawła Budrewicza.Umowa spedycji - WZÓR UMOWY..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt