N-butanol wzór strukturalny

Pobierz

Wzór chemiczny: C 6 H 12 O 2: Numer WE: 204-658-1: Numer CAS: 123-86-4: .. 0,8812 g/cm 3 (20˚C) Inne nazwy/Synonimy: Octan butylu, Ester n-butylowy kwasu octowego, Butyl acetate: Poniżej stopnie czystości i wielkości opakowań: n-Butylu octan.. Mają one ten sam wzór sumaryczny, ale różną strukturę.. inne nazwy: n-butanal.. Nazwa "butanol" (lub "alkohol butylowy") nie jest jednoznaczna, odnosi się jednak zazwyczaj do n -butanolu (1-butanolu), czyli związku, w którym grupa hydroksylowa przyłączona jest do skrajnego atomu węgla prostego łańcucha czterowęglowego: CH 3 CH 2 CH 2 CH 2 OH.− w języku angielskim: Butan-1-ol, n-Butanol − w języku niemieckim: n-Butanol, n-Butylalkohol c/ prawidłowa nazwa przewozowa: BUTANOLE d/ wzór chemiczny − sumaryczny C4H10 O − półstrukturalny CH 3CH 2 CH 2 CH 2OH − strukturalny e/ PKWiU: 20.14.22.9 f/ CN: 2905 13 00 2.. Wzór alkoholu.. • Butan ma cztery atomy węgla w prostym łańcuchu, podczas gdy izobutan ma tylko trzy atomy węgla w prostym .Aldehyd N-masłowy.. Podstawiony na drugiej pozycji to sec-butyl, czyli zgodnie z jednoliterowymi oznaczeniami s-butyl.. Oba związki są izomerami.Węglowodory nasycone mają ogólny wzór C. n H. 2n + 2.. Nazwy alkanów tworzy .Mamy zwykły n-butyl.. Analizując wzór strukturalny cząsteczki propanu, a jeszcze lepiej - jej model .. alken ma mniej atomów wodoru w cząsteczce niż alkan o tej samej liczbie atomów węgla; ogólny wzór C n H 2n dla alkenu .Cykloalkany to węglowodory nasycone o pierścieniowej budowie, w cząsteczkach których mamy również do czynienia z hybrydyzacją sp 3, a ich wzór ogólny ma postać C n H 2n..

... • Obie mają ten sam wzór cząsteczkowy, ale wzór strukturalny jest inny.

Butanol może występować w czterech formach izomerycznych.. Podczas gdy część OH jest polarna, mamy do niej dołączone niepolarne C4H9.. Przedstaw za pomocą tabelki wszystkie funkcje malejące o dziedzinie w X i wartościach należących do Y.Napisz wzór sumaryczny i strukturalny:chlorek potasu, chlorek wapnia, siarczek litu, siarczek złota III, 2011-04-02 14:55:30 Załóż nowy klub Najnowsze bez odpowiedzi Spójrzmy jeszcze raz na budowę cząsteczki n-butanu.. Łatwo zauważyć, że taki sam wzór sumaryczny odpowiada też innemu wzorowi strukturalnemu: 120px Jest to najprostszy alkan rozgałęziony.. Jest to jedna z grup butylowych, obok izobutylu, tert-butylu i n-butylu, będąc z nich wszystkich najczęściej niezauważaną przez osoby badające chemię organiczną.tert-Butanol, alkohol tert-butylowy, C 4 H 9 OH - organiczny związek chemiczny z grupy alkoholi alifatycznych, jeden z izomerów butanolu; najprostszy alkohol trzeciorzędowy.Stosowany jest jako rozpuszczalnik i reagent.. Hydroksylowy atom tlenu w t-butanolu ma słabe właściwości nukleofilowe, w związku z czym trudno reaguje w reakcjach typu S N 2.Cechę tę wykorzystuje się w .Wzory sumaryczne: metanol CH3OH etanol C2H5OH propanol C3H7OH butanol C4H9OH pentanol C5H11OHPrzedstawione w poleceniu nr 3 wzory strukturalne i półstrukturalne, ukazują dwa różne związki chemiczne, które należą do tej samej grupy związków organicznych - nasyconych monohydroksylowych alkoholi..

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE 2.1. n-Butylu ...Napisz wzór sumaryczny i strukturalny butanu i butenu.

pokaż więcej.. Dane są zbiory X= {1,2,3}, Y= {4,5,6,7}.. PubChem: 7843Sekbutyl lub secbutyl to grupa alkilowa, rodnik lub podstawnik, pochodzący od n-butanu, prostołańcuchowego strukturalnego izomeru butanu.. Względem siebie są izomerami izomerami.. Masa molowa: 58,12 g/mol Wygląd bezbarwny gaz, prawie bezwonny.. Jego niższe homologi (metanol, etanol i propanol) mają mniejszą zawartość węglowodorów i dlatego są bardziej polarne i rozpuszczalne w wodzie.Jeżeli w cząsteczce alkanu wszystkie atomy węgla są ustawione w jednym szeregu i nie ma rozgałęzień, to można jego nazwę podać z literą n-na początku (skrót od "normalny").. Butan o wzorze sumarycznym C 4 H 10 może utworzyć związek chemiczny o łańcuchu prostym (n‑butan) lub rozgałęzionym (izobutan).. Wzór ogólny alkoholi.. Identyfikacja Numer CAS: 106-97-8.. Podobnie jak alkany, mogą tworzyć izomery, takie jak na przykład cykloheksan i metylocyklopentan - związki o wzorze sumarycznym C 6 H 12.. Większa część węglowodorowa staje się bardziej niepolarna.. Między atomami węgla w cząsteczkach alkanów występują jedynie wiązania pojedyncze.. R1WSL4pWfY0mlWzór sumaryczny C 4 H 10. ..

Jego wzór ogólny (tzw. sumaryczny) to: C 4 H 10, a wzór strukturalny: CH 3 — CH 2 — CH 2 — CH 3.

Wymagania ogólne n-Butanol jest bezbarwną, przezroczystą cieczą o charakterystycznym zapachu.. numer CAS: CAS 123-72-8. wzór strukturalnyn H 2n) wzór sumaryczny - C 7 H 14 wzór strukturalny: zapisujemy atomy węgla łączymy za pomocą wiązań pojedynczych jest to alken, czyli tworzymy jedno wiązanie podwójne (w szkole podstawowej gdzie się chce) uzupełniamy wiązania wokół węgli do 4 przy wolnych wiązaniach piszemy wodory (powinno być ich tyle ile wskazuje wzór sumaryczny)Wzór chemiczny: C₆ H₁₂ O₂ Gęstość: 0,88 g/cm³ Numer CAS: 123-86-4 Numer WE/EINECS: 204-658-1 Numer indeksowy: 607-025-00-1Przydatność 55% Wzory l = 2п r - długość okręgu п = 3,14 P = п r2 - pole koła a√2 - przekątna w kwadracie h = (a√3) : 2 - wysokość trójkąta równobocznego P = (a√3) : 4 - pole trójkąta równobocznego r = h : 3 - promień okręgu wpisanego w trójkąt równoboczny R = 2h : 3 - promień okręgu opisanego na trójkącie równobocznym r = a :2 -.Zadanie: podaj nazwę, wzór sumaryczny i strukturalny alkoholu Rozwiązanie:alkohol butanol tex c_ 4 h_ 9 oh tex tex ch_ 3 ch_ 2 ch_ 2 ch_ 2 oh tex amina butyloamina tex c_ 4 h_ 9 nh_ 2 tex tex ch_ 3 ch_ 2 ch_ 2 ch_ 2 nh_ 2 tex keton butanon tex c_ 4 h_ 8 o tex tex ch_ 3 ch_ 2 co ch_ 3 tex grupę co trzeba zapisać c o kropki pomocniczeButan.. Alkany tworzą szereg homologiczny (grupa związków, w której każdy następny .Jest to możliwe wtedy gdy cząsteczka nie posiada płaszczyzny ani środka symetrii..

Wzór ogólny: CnH2n (n>1) Ogólnie wzór strukturalny n-alk-1-enów można zapisać jako: Dla etenu n = 0, dla propenu n = 1, itd... Sumarycznie alkeny mają dwukrotnie więcej atomów wodoru niż węgla, co zapisać ...Wzór strukturalny alkoholu.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt