Ocena postępów uczestnika wtz

Pobierz

zm,) Rada Programowa Warsztatu Terapii ZajęciowejPlik 3 LETNIA OCENA POSTĘPÓW REHABILITACJI.doc na koncie użytkownika solis • folder WTZ • Data dodania: 3 lut 2011Rada Programowa dokonuje okresowej oraz nie rzadziej niż co 3 lata, kompleksowej oceny realizacji indywidualnego programu rehabilitacji uczestnika i zajmuje stanowisko w kwestii osiągniętych przez niego postępów w rehabilitacji, uzasadniających:Ocena punktowa postępów uczestnika przeprowadzana jest według systemu zaproponowanego przez Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w Warszawie.. Infolinie.. Infolinia PFRON - 22 581 84 10.. PIOTRA O.. 1.uczestników dokonano oceny postępów w rehabilitacji społeczno-zawodowej, podjęto decyzje w kwestii pozyskiwania sponsorów na wspieranie działalności warsztatu.. bardzo dobry plus 4 pkt.. Ma także ułatwić Radzie Programowej zajęcieOCENA KOMPLEKSOWA Dotyczy uczestnika: ……………………………………………………….. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej ( Dz. U. Nr 63, poz. 587),2 • Plan finansowy opiewał na kwotę 575.399,00 zł.. Przewiduje się możliwość prowadzenia zajęć dodatkowych, kulturalno - oświatowych oraz sportowo - rekreacyjnych poza godzinami zajęć lub w dniach wolnych od tych zajęć.. Nie rzadziej niż co 3 lata rada programowa dokonuje kompleksowej oceny postępów uczestnika zawierającej stosowne rekomendacje co do dalszych jego losów.Nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy sporządzane były w formie punktowej i pisemnej oceny postępów każdego uczestnika..

ocena wzorowa 5 pkt.

W sferze społecznej postępy badane były na podstawie umiejętności nawiązywania i• ocena indywidualnych efektów .. jednego uczestnika w WTZ.. Ocena postępów uczestnika przeprowadzana jest według systemu zaproponowanego przez Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych wWTZ.. Karta Oceny Postępów Uczestnika WTZ w Prowadzonej Rehabilitacji: Arkusz prowadzony jest w 2 częściach: - rehabilitacja ogólna - rehabilitacja zawodowa Jest wypełniany indywidualnie dla każdego uczestnika nie rzadziej niż raz na 3 lata, w trakcie spotkania Rady Programowej WTZ.. W ciągu dotychczasowego pobytu w placówce Piotr uczestniczył w zajęciach prowadzonych w pracowni komputerowej , krawieckiej , rzeźby , plastycznej.Zespół dokonuje oceny wniosku w terminie 30 dni od dnia przyjęcia przez centrum pomocy kompletnego wniosku, biorąc pod uwagę: 1) adekwatność planu działalności warsztatu do rodzaju niepełnosprawności kandydatów na uczestników warsztatu;w ocenie rodziny uczestnika podstawowymi problemami są: dbałość o wygląd zewnętrzny, w tym szczególnie utrzymanie higieny osobistej i samodzielne spożywanie posiłków; brak możliwości pozostawienia uczestnika bez bezpośredniego nadzoru i powierzania mu nawet drobnych zadań w postaci np. dokonywania drobnych zakupów w pobliskim sklepie.przedstawiono listę wszystkich uczestników WTZ wraz z terminami i wynikami ocen kompleksowych..

ocena negatywna 6 pkt.

5 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej z dnia 27 sierpnia 1997 r. (Dz.U.. Jednym z parametrów, mających .. dokonywania oceny postępów osób uczestniczących w rehabilitacji oraz sposób sporządzania sprawozdań z działalności warsztatu4 - zwaneRada Programowa dokonuje okresowej oraz nie rzadziej niż co 3 lata, kompleksowej oceny realizacji indywidualnego programu rehabilitacji uczestnika i zajmuje stanowisko w kwestii osiągniętych przez niego postępów w rehabilitacji, uzasadniających:W warsztacie działa rada programowa, która dokonuje okresowej oraz, nie rzadziej niż co 3 lata, kompleksowej oceny realizacji indywidualnego programu rehabilitacji uczestnika warsztatu i zajmuje stanowisko w kwestii osiągniętych przez niego postępów w rehabilitacji, uzasadniających:WTZ Sp.zo.o.. Św.Piotra 9; 41-500 Chorzów t: 32/241-15-58; NIP:627-273-08-85; REGON: 242798045 Przekaż 1 % KRS: kompleksowa ocena dynamiki postępów uczestnika Warsztatu.. Rodzaj prowadzonych zajęćW warsztacie działa rada programowa, która dokonuje okresowej oraz, nie rzadziej niż co 3 lata, kompleksowej oceny realizacji indywidualnego programu rehabilitacji uczestnika warsztatu i zajmuje stanowisko w kwestii osiągniętych przez niego postępów w rehabilitacji, uzasadniających:Rada programowa dokonuje pierwszej kompleksowej oceny realizacji IPR uczestnika warsztatu i zajmuje stanowisko w zakresie, o którym mowa w ust..

Ich celem jest kompleksowa ocena dynamiki postępów uczestnika Warsztatu.

dobry minus 10 pkt.. 5, nie wcześniej niż przed upływem 3 miesięcy i nie później niż 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia terapii w WTZ.1.. Działania te dotyczą rehabilitacji ogólnej i zawodowej.. Jest wypełniany indywidualnie dla każdego uczestnika nie rzadziej niż raz na 3 lata, w trakcie.d) kompleksowej oceny realizacji indywidualnego programu rehabilitacji dla 3 uczestników warsztatów Części opisowe ocen znajdują się w indywidualnej dokumentacji uczestnika warsztatu.. Nr 123, poz.776, z późn.. UCZESTNIKA WTZ.. Zgodnie z art. 10a ust.. Rodzaje zajęć obowiązkowych w WTZ.. bardzo dobry 3 pkt dostateczny plus 9 pkt.. bardzo dobry minus 2 pkt.. XII 2003 roku zakwalifikował Piotra O do uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej .. Ma on za zadanie umożliwić dokonanie w miarę obiektywnej oceny poziomu samodzielności i osiągniętych postępów uczestnika.. dostateczny 8 pkt.. Zespół programowo-rehabilitacyjny w składzie: II.. W 2019 roku kwota ta wynosiła 18 096 zł.. Zajęcia terapeutyczne prowadzone są od poniedziałku do piątku przez siedem godzin dziennie, tj.: od 6.00do 16.00.. XV spotkanie zapoznano się z ofertami kursów i szkoleń oferowanych przez placówkę, poruszono sprawy bieżące.OCENA DZIAŁALNOŚCI WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ W WAPNIE W 2019 ROKU Zgodnie z § 21 ust..

dobry Półroczne sprawozdanie z postępów w rehabilitacji WTZ Uczestnik Pracownia Instruktor I.

Nowe zasady funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej - nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Program szkolenia prześlemy zainteresowanym osobom po podpisaniu zmian w ustawie.7 warsztacie ma obowiązek działać rada programowa dokonująca okresowej oceny realizacji indywidualnego programu rehabilitacji uczestnika warsztatu nie rzadziej niż raz na pół roku.. Karta Oceny Postępów Uczestnika WTZ w Prowadzonej Rehabilitacji: Arkusz prowadzony jest w 2 częściach: - rehabilitacja ogólna - rehabilitacja zawodowa.. Stanowią one podstawę do konstruowania doskonalszych indywidualnych programów rehabilitacji.. Stanowią one podstawę do konstruowania doskonalszych indywidualnych programów rehabilitacji.Wniosek podlega merytorycznej i formalnej ocenie dokonywanej przez zespół utworzony przez starostę w centrum pomocy.. dostateczny minus 7 pkt.. W Warsztatach Terapii Zajęciowej wykorzystuje się metody w pracowniach: Arteterapia:WTZ jest placówką pobytu dziennego.. Uczestnik 1.3 LETNIA OCENA POSTĘPÓW REHABILITACJI.. Formy i metody działalności Rehabilitacyjnej.. Tel: dostępny w dni powszednie w godzinach 9.00-20.00.. Infolinia SOW - 800 889 777.PROGRAM SZKOLENIA: - 24 godziny zajęć dydaktycznych.. Kwota środków finansowych wydatkowanych na działalność WTZ w 2009 roku wynosiła 575.301,47 zł Szczegółowe sprawozdanie finansowe z dofinansowania w 2009 roku działalności WTZ ze środkówRada Programowa Warsztatu dokonuje oceny postępów w rehabilitacji każdego uczestnika, co pół roku.. Zespół rehabilitacyjny z dniem 14.. Infolinia dodatkowa - 517 373 975.. Oceny pisemne dokonywane były wg.. - załącznik nr 4 to opisowa ocena efektów terapii WTZ w Podolanach przedstawiająca najważniejsze indywidualne postępy wszystkich uczestników Warsztatu w 2010r.. ustalonej formuły - półroczna w indywidualnym zeszycie obserwacji uczestnika, roczna oraz trzyletnia na gotowych drukach..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt