Kir specyfikacja techniczna nr 2

Pobierz

Nazwa gazu Pojemność butli Wymagana ilość butli w Szpitalu [szt.] Tlen medyczny 0,3 m3 30 Tlen medyczny 1,6 m3 11 Tlen medyczny 6,4 m3 2 1.2.. - Podbudowa.. ZAŁĄCZNIK NR 11 DO SIWZ.. Wykonanie : Programu Prac Konserwatorskich wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych oraz wykonanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, Przedmiaru Robót i Kosztorysu Inwestorskiego2 2 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 3.01.. - Warstwy ods ączaj ące.. 1, co najmniej na dwa miesiące przed ich wejściem w życie.. Wstęp 1.1.. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) s ą wymagania dotycz ące wykonania i odbioru robót zwi ązanych z wykonaniem nawierzchni trawiastej na boisku do małej1.2 Zakres stosowania Specyfikacja techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót opisanych w przedmiocie zamówienia.. Wymagane ilości butli w Szpitalu.. robÓt budowlanych.. SPECYFIKACJA TECHNICZNA.. Materiały stosowane do .SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Nr.2 BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO CPV - 45233000-9 SPIS TRE ŚCI: 1.. 3.2/ blok - zawiera jeden lub więcej komunikatów i jest zakończony rekordem zawierającym podpis elektroniczny; zasady tworzenia bloku określa "Specyfikacja techniczna nr 3"; 3/ bramka KIR - system teletransmisyjnej wymiany danych z jednostkami Uczestnika; 4/ oddział KIR - terenowa jednostka Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A.;Załącznik nr 2 do SIWZ ZP/6/2011 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ PRZY ULICY SEMPOŁOWSKIEJ 13 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych ..

SST 2.05.Specyfikacja techniczna - załącznik nr 7 1.

WSTĘP 1.1 Typ robót CPV 45315300-1 - instalowanie linii energetycznych.. WSTĘP.. 508 521 423 Egzemplarz nr 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEDMIOT INWESTYCJI: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSP LOKALIZACJA INWESTYCJI: DZ. NR EW. 205, OBRĘB GRANICE GRANICE, 97-515 MASŁOWICE INWESTOR:2) Roboty remontowe - Likwidacja drzwi wewnętrznych, wykonanie okładziny z płyty g.-k., odmalowanie ściany.. KIR powiadamia Uczestnika o zmianach, o których mowa w ust.. Zasady wypełniania pól "Identyfikator Zleceniodawcy" / "Identyfikator .. FCB Identyfikator Prywatny 2 FCBA Numer prawa jazdy 35x FCBB Identyfikator klienta 35x FCBC Numer ubezpieczenia społecznego 35x FCBD .Kubiki 2, 97-525 Wielgomłyny ul. Tysi ąclecia 10 F/120, 97-500 Radomsko , tel.. adres obiektu: 61-325 poznaŃ, ul. silniki 1 .SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Naprawa pokrycia dachu na budynku nr 104 przy ul. Obornickiej 108 we Wrocławiu Spis treści: 1.. Dopuszczalne znakispecyfikacja techniczna wykonania i odbioru robÓt sst - b.06 posadzki - kamienny dywanjako okŁadzina schodÓw noclegowni przy ul.krakowskiej 138 w katowicach kod cpv 45430000-0. nazwa inwestycji: remont schodÓ zewnĘtrznych noclegowni w katowicacg przy ul.krakowskiej 138 page 215 Wojskowy Oddział Gospodarczy Załącznik nr 2 do Zaproszenia ul. NARUTOWICZA 10A..

techniczna wykonania i odbioru.

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją techniczną.. 0,3% Chłonność 12,0 l/min - HFA min.. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej w remontowanym bloku żywieniowym w przedszkolu nr 24 w Olsztynie.Umowa w zakresie dzierżawy butli realizowana będzie przez Dział Techniczny Szpitala.. SST - B-01.00- Roboty rozbiórkowe 3.. MateriałyMinisterstwo Finansów udostępnia sprawozdania w zakresie przeciwdziałania wykorzystywaniu działalności banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych do celów mających związek z wyłudzeniami skarbowymi na podstawie art. 24 ust.. Specyfikacja techniczna nr 2 Renowacje ścian jednowarstwowych oraz systemów ociepleń Renowacja typu średniego z wykończeniem powierzchni mineralną zaprawą tynkarską i farbą elewacyjną2.. SST - B-03.00- Roboty instalacji elektrycznych (odgromowych) 5.SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót budowlanych Nazwa zamówienia: BUDYNEK NR 35 Konserwacja pomieszczeń piwnicznych Wspólny Słownik Zamówień (CPV) KOD CPV 45 45 30 00-7 Roboty budowlane Adres obiektu budowlanego: BUDYNEK NR 35 ul. Wojska Polskiego 250 Szczecin Nazwa i adres Zamawiającego : 15 Wojskowy Oddział GospodarczyNumer dokumentu Tytuł Wydawca 1 EPC125-05 SEPA Credit Transfer Scheme Rulebook Version 3.2 EPC 2 EPC132-08 SEPA Credit Transfer Scheme..

Zakres robót objętych STZał ącznik nr 2 - Specyfikacja techniczna 3 / 10 9.

Nazwa zamówienia.. MATERIAŁY.. 1.2 Przedmiot S.T. Zakrętak udarowy hydrauliczny SPITZNAS 6 Ciśnienie pracy 220-300 bar - HFA min.. ASO-SERVICE Spółka z o.o.specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z dn. 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.. Warunki dzierżawy butli.. - montaż i wymiana mieszaczy ciepłej wody w łazienkach dla dzieci - wymiana baterii i zaworów,SPECYFIKACJA TECHNICZNA.. PRZEDMIOT ST.. NAWIERZCHNIA BOISKA CPV 45112710-5 1.. W przypadku specyfikacji technicznej nr 2 i 3 okres powiadomienia ulega wydłużeniu co najmniej do trzech miesięcy, a w przypadku zmian Cennika KIR, KIR powiadamia Uczestnika najpóźniej na miesiąc przed ich wejściem w życie.. Mariusz Matysiak; 2 lat temu ; Przeglądów: Transkrypt.. Przedmiot specyfikacji technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z Adaptacją obiektu przy ul. Bułgarskiej19 na potrzeby Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu Zlecający: Publiczna .zadanie nr 1 "roboty naprawcze pokryci dachowego i roboty dekarskie budynku nr 39/6035" zadanie nr 2 "roboty naprawcze dachu pokrytego membranami i roboty dekarskie budynku nr 249/6035" ..

1.Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót- Waplewo, Maróz 2, 11-015 Olsztynek ...

- Korytowanie i profilowanie podło ża.. 664), - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 3.. SST - B-00.00- Wymagania ogólne 2. nr 22/89/OL Olsztyn - sierpień 2014 .. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie przebudowa istniejącego przyłącza elektroenergetycznego 0,4 kV do budynku .. 3 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń .8 - Specyfikacja techniczna nr 12 KIR 9 SWIFT 2.2.. - Betonowe obrze ża.. 1 Chroń to, co dla Ciebie cenne!. 70-240 Szczecin.. INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPŁEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ.. 0,3% Waga 9,3 kg Rodzaj cieczy hydraulicznej HFA lub olej hydrauliczny .Express Elixir określonymi w Specyfikacji Technicznej systemu Express Elixir nr 2; 10/ Konto Wewnętrzne - konto w ewidencji prowadzonej w systemie Express Elixir, na którym ewidencjonowane są zmiany salda środków pieniężnych powierzonych KIR przez Uczestnika, zgromadzonych na Rachunku Rozliczeniowym.1 Specyfikacja Techniczna nr Roboty murowe CPV: ; 2 1.. SST - B-02.00- Roboty w zakresie pokryć dachowych 4.. Sposób rozliczenia dzierżawy..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt