Test z rachunkowości finansowej

Pobierz

Maksymalna liczba punktów - 17 1.. Rachunkowość jednostki obejmuje: przyjęte zasady rachunkowości, prowadzenie na podstawie dowodów księgowych ksiąg rachunkowych, sporządzanie sprawozdań finansowych, wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe, żadna powyższa odpowiedź nie jest prawidłowa.. zjawiska gospodarcze b).. Testy zaleca się wypełnić przy użyciu przeglądarki Google Chrome.Które z poniższych charakterystyk dotyczą rachunkowości finansowej: a) dostarcza informacji głównie użytkownikom zewnętrznym, b) podlega w każdym kraju normom prawnym?. Publikacja może służyć również jako pomoc w nauce zawodu technik handlowiec w ramach kwalifikacji A.22.. Przy ustalaniu wyniku finansowego jednostki uwzględniamy zapisy na kontach: a) wynikowych, ?. Które z wymienionych operacji nie podlegają księgowaniu: a) wysłano zamówienie na materiały, b) zakupiono za gotówkę materiały, c) oddano w dzierżawę środek trwały, d) wypłacono pracownikom wynagrodzenia, e) podpisano z pracownikiem umowę o pracę.. Wrzucam w ekonomię bo najbliżej mi pasuje kategoria :) Zawiera 51 pytań.. W sprawozdaniu tym zostały ujęte zdarzenia przedstawione w kolumnie 2 tabeli zamieszczonej w rozwiązaniu zadania.. Na końcu testu poznasz swój wynik i poprawne odpowiedzi.. z o.o. sporządziła sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2013 zgodnie z MSR..

Przedmiotem rachunkowości są: a).

Absolwent powinien umieć: czytać ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisów, instrukcji, rysunków, szkiców, wykresów, dokumentacji technicznych i technologicznych,: rozróżniać pojęcia i terminy z zakresu mikroekonomii i makroekonomii, elementów prawa .1.. Sprawozdanie finansowe spółki akcyjnej składa si ę z:Plik Rachunkowość finansowa Test B.doc na koncie użytkownika maja23i • folder Rachunkowość finansowa - A. Dyduch • Data dodania: 24 sty 2013.. Odchylenia od cen ewidencyjnych powstają wskutek: A) różnic w czasie pomiędzy otrzymaniem dostawy materiałów a otrzymaniem faktury zakupu, B) różnic między cenami sprzedaży zbędnych materiałów a ich cenami ewidencyjnymi, C) różnic między cenami zakupu materiałów .Testy z księgowości.. Do inwestycji o charakterze aktywów trwałych .ĆWICZENIA Z RACHUNKOWOŚCI FINANSOWEJ.. Kategoria Pouczmy się razem do egzaminu na doradcę podatkowego.. Na koncie "Rozliczenie kosztów" w ciągu okresu obrotowego rejestruje się.. b) zasady periodyzacji.. Rozwiązanie: a) Przychody = 7.000.000 + 10.000.000 + 200.000 + 5.000 + 200.000 + 25.000 + 850.000 = 18.280.000.Test z rachunkowości?. test z rachunkowosci finansowej z odpowiedziami .. Rozwiąż test i sprawdź swoją wiedzę.Egzamin testowy - Rachunkowość.. Dla osób, które dotąd nie zetknęły się z rachunkowością, ważne mogą się okazać wzory oryginalnych dokumentów dołączone do .Zadania z podstaw rachunkowości, rachunkowości finansowej i analizy finansowej, przygotowane do kształcenia umiejętności w zakresie kwalifikacji A.36..

2.test z rachunkowości finansowej z odpowiedziami.pdf (22 KB) Pobierz.

Ile wyniesie wynik netto, jeśli zysk brutto z działalności gospodarczej wynosi 6000 przychody finansowe 400; koszty finansowe 200 podatek dochodowy 40% straty nadzwyczajne 500, zysk nadzwyczajny 1000 przychody ze sprzedaży produktów 100 a) 4020 b) 3600 c) 3900 d) 4080 2.Test składa się z pytań z rachunkowości finansowej.. Sporządź bilans na dzień 31.12.2014.. PYTANIE 1 ( 1 pkt.). a) koszty wg rodzaju.TEST - Podstawy rachunkowości Imię i nazwisko .. Klasa .. Test został opracowany na podstawie egzaminów zawodowych przeprowadzanych w latach ubiegłych.. Wszystkie testy są bezpłatne.. Wobec pozostałych jednostek a) kredyty i poŜyczki b) z tytułu emisji dłuŜnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: - do 12 miesięcyRozwiąż test i sprawdź swoją wiedzę z zakresu rachunkowości na poziomie szkół policealnych, techników oraz zasadniczych szkół zawodowych.. Usystematyzowane dwustronne, wartościowe zestawienie składników majątku i źródeł jego pochodzenia ustalone dla podmiotu gospodarczego na określony dzień, to: a) bilans,?. Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: - do 12 miesięcy -powyŜej 12 miesięcy b) inne 2..

2.Grzegorz Kolbusz - Test z podstaw rachunkowości.

b) patentów.Rachunkowość finansowa Zawiera 22 pytań.. W naszych wspólnych przygotowaniach do egzaminu pisemnego na doradcę podatkowego 2018 dobrnęliśmy właśnie do działu nr X.. Rozwiązanie zadania 3 z .Podręcznik adresowany jest dla każdego, kto chce poznawać od strony praktycznej zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych w sposób przewidziany aktualnym stanem prawnym i poprzedzi rozwiązywanie zadań zdobyciem podstaw wiedzy o zasadach rachunkowości.. jednostki gospodarcze 2.1.. (dobór pytań jest losowy; zestawienie ma wyłącznie charakter poglądowy; ze względu na zmiany w prawie, część pytań może być nieaktualnych) 1) Dla celów bilansowych, podmiot nie może amortyzować: a) gruntów służących wydobyciu kopalin metodą odkrywkową.. Testy do egzaminu potwierdzajacego kwalifikacje w zawodzie dla technikow i szkol policealnych oraz szkol branzowych i kursow kwalifikacyjnych.. TEST Z RACHUNKOWOŚCI 1.. Realizuje zamówienia dla pracowników naukowych, uczelni, firm, kancelarii, bibliotek i innych instytucji.Nabyty patent - wartość bilansowa 38 200, Wynik finansowy dodatni 328 452, Rezerwy na zobowiązania 85 000, Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 25 361, Należności z tytułu dostaw i usług 34 264, Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 68 045, Kapitał zapasowy 135 789. zjawiska i procesy gospodarcze c)..

Prowadzenie rachunkowości dla zawodów technik rachunkowości i technik ekonomista.

Które z kapitałów (funduszy) mają charakter wspólny: a) kapitał zapasowy, b) fundusz zasobowy?1.. a) zasady ostrożności.. Koszty własne sprzedanych produktów: a) ustala się w taki sam sposób w jednostkach usługowych i produkcyjnych, b) są czynnikiem wpływającym na wielkość rzeczowych aktywów trwałych, c) są elementem bilansu, d) są elementem rachunku zysku i strat.. ujmowanie działalności jednostki w wyznaczonych odcinakach jest wynikiem stosowania w rachunkowości.. Dzisiaj przed Państwem test z rachunkowości.7 Rachunkowość finansowa 5 Z a d a n i a s y t u a c y j n e Zadanie 1 (za 20 punktów) Założenia: ABC Sp.. Zakres pytań testowych jest zgodny ze starym jak i nowym egzaminem zawodowym.Rachunkowość zarządcza - egzamin - Test 4free.PL - bezpłatne za darmo komponent na stronę www dla Webmasteratesty z egzaminów z rachunkowości, które odbywały się w latach poprzednich.Polecenia: Na podstawie powyższych sald kont księgowych proszę: a) obliczyć wynik finansowy, b) sporządzić zestawienie pozycji bilansowych z podaniem ich wartości.. Do uzyskania maksymalnie 33 punkty.. c) zasady memoriałowej.. przychodow: a) nie maja sald poczatkowych ale maja salda koncoweb) nie maja sald koncowych ale maja salda poczatkowec)* nie maja sald.Przykładowe pytania testowe z poprzednich edycji Konkursu.. Internetowy Serwis Oświatowy AWANS.NET.1, test z ekonomii Rachunkowosc finansowa.. pozdrawiamTest sklada sie z 15 pytan podejmujacych roznorodne zagadnienia ekonomiczne przedsiebiorstwa, tj.:Test z rachunkowości - egzamin pisemny na doradcę podatkowego - etap dziesiąty.. Która z wymienionych operacji gospodarczych najczęściejRozwiąż poniższy test wybierając poprawną odpowiedź: 1.. Które z poni Ŝszych zdarze ń nie powoduje powstania obowi ązku zamkni ęcia ksi ąg rachunkowych: A. sprzeda Ŝ jednego z zakładów wchodz ących w skład przedsi ębiorstwa, B. zako ńczenie roku obrotowego, C. postawienie jednostki w stan likwidacji..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt