Podstawa programowa klasy 1-3 wychowanie fizyczne

Pobierz

Kształtowanie sprawności fi zycznej dzieci i edukacja zdrowotna.. Ćwiczenia WF dla klas 1-3 Koło fortuny.. Omówienie kryteriów oceny.. Kryteria oceniania z wychowania fizycznego na ocenę semestralną lub roczną 54 7.7.. Ważne jest także dobre zaplanowanie miejsca pracy ucznia.. Klasa II szkoły podstawowej 71 8.3.. Celem wychowania przedszkolnego jest: 1) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie ich możliwości intelektualnych;Podstawa programowa kształcenia ogólnego z komentarzem 8 3) posługuje się swoim imieniem, nazwiskiem, adresem; 4) używa zwrotów grzecznościowych podczas powitania, pożegnania, sytuacji wymagającej przeproszenia i przyjęcia konsekwencji swojego zachowania; 5) ocenia swoje zachowanie w kontekście podjętych czynności i zadań orazPodstawa programowa kształcenia ogólnego omentarzem 6 3) poszukiwanie, porządkowanie, krytyczna analiza oraz wykorzystanie informacji z różnych źródeł; 4) kreatywne rozwiązywanie problemów z różnych dziedzin ze świadomym wykorzy-staniem metod i narzędzi wywodzących się z informatyki, w tym programowanie;PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO .. klasy I-III) pierwszy I.1.. Standardy wymagań.. od początku: w klasie I A1 5) II (szkoła podstawowa, klasy IV-VIII) pierwszy II.1..

Klasa 1 Klasa 2 Klasa 3 Wychowanie fizyczne.

PODSTAWA PROGRAMOWA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W ZAKRESIE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I etap edukacyjny: klasy I-III Wychowanie fi zyczne.. Bezpiecznie pokonujemy przeszkody naturalne.Podstawa programowa z wychowania fizycznego - opracowana jest przez autorów całej podstawy programowej edukacji wczesnoszkolnej - inna struktura WYCHOWANIE FIZYCZNE ma CHARAKTER WPROWADZAJĄCY Wychowanie fizyczne - treści przypisane do fizycznego obszaru rozwoju dziecka Ważne!. Zabawy naśladowcze, WF, 1-3 Koło fortuny.. Tak naprawdę, zdaniem recenzenta, współczesne wychowanie fizyczne to kształtowanie zdrowego stylu życia.. Kształtowanie umiejętności rozpoznawania i oceny własnego rozwoju fizycznego oraz sprawności fizycznej.. Tomasz Gurgul Brzesko 20191) rozwijania komunikacji; 2) rozpoznawania emocji i radzenia sobie z nimi; 3) doskonalenia motoryki małej; 4) doskonalenia motoryki dużej; 5) doskonalenia przetwarzania zmysłowego; 6) rozwijania samodzielności; 7) usprawnianie procesów poznawczych (uwaga, spostrzeganie, pamięć, myślenie);1.. 0 Zasady BHP 4.1, 4.2, 4.3.. 2 2 1 temat właściwy Poruszamy się bezpiecznie na drogach w roli pieszego i rowerzysty.. wg Hermionagranger.Podstawa programowa przedmiotu wychowanie fizyczne II etap edukacyjny: klasy IV-VIII..

Nowe treści wychowania fizycznego.

1 ustawy Prawo oświatowe - system oświaty zapewnia w szczególności: pkt 3) wychowanie rozumiane jako wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, wzmacniane i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży;ra w kolory Program nauczania, klasy 1 3 WSTĘP Zmiany zachodzące wspołeczeństwie powinny znaleźć swoje odbicie wprocesie wychowania i nauczania.. Klasa III szkoły podstawowej 77 8.4.. Zaadaptowano je do etapu rozwojowego uczniów klas I-III szkoły podstawowej.. III.Moje ćwiczenia Program nauczania, klasa 1 3 Każde zajęcia edukacyjne wymagają określenia ich celów ogólnych i szczegółowych, przewidywania ich przebiegu, wyznaczenia metod i form pracy oraz zaplanowania roli każdego ucznia.. 3.Podstawa programowa wychowania przedszkolnego; Podstawa programowa klasy I szkoły podstawowej; .. Klasa IV szkoły podstawowej 84 8.5.W przebiegu każdej z nich łatwo dostrzec echa gier i zabaw dobrze znanych nauczycielom wychowania fizycznego.. Uczeń kończący klasę I: 1) w zakresie umiejętności społecznych warunkujących porozumiewanie się i kulturę języka: a) obdarza uwagą dzieci i dorosłych, słucha ich wypowiedzi i chce zrozumieć, co przekazują; komunikuje w jasny .PP - podstawa programowa WF SF - sprawność fizyczna SiRF - sprawność i rozwój fizyczny U - umiejętności (osiągnięcia edukacyjne uczniów) W - wiadomości (osiągnięcia edukacyjne uczniów) 1 T. Frołowicz, M. Pogorzelska, J. Klonowska, Modułowy program wychowania fizycznego dla II, III i IV etapu edu-Współczesne wychowanie fizyczne, zgodnie z nową podstawą programową kształ-cenia ogólnego dla szkoły podstawowej, to nie tylko przygotowanie sprawnościowe, ale także przygotowanie prozdrowotne..

Podstawa programowa z wychowania fizycznego - czego uczymy?

Celem kształcenia ogólnego w szkole podstawowej jest:1 Podstawa programowa przedmiotu wychowanie fizyczne II etap edukacyjny: klasy IV-VIII Cele kształcenia - wymagania ogólne I.. W leżeniu na brzuchu- unoszenie rąk i barków do góry "Patrzenie przez lornetkę na N.".. Nowoczesna szkoła ma przygotować przyszłych obywateli świadomych współczesnego świata.. W leżeniu na plecach - naprzemienne unoszenie nóg do góry, pupa leży na podłodze.. W polskim systemie oświaty jest kluczowym dokumentem określającym cele i treści nauczania, umiejętności uczniów oraz zadania .Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej.Podstawa programowa dla I ETAPU EDUKACYJNEGO: klas I - III z przedmiotu wychowanie fizyczne Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół,Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej.7.6..

Ruletka wf klasy 1-3 SP Brzechów Koło fortuny.

kontynuacja z klas: .. Wychowanie fizyczne pełni ważne funkcje .Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego zakłada następujące cele kształcenia (wymagania ogólne) w szkole podstawowej: 1.. Warto zauważyć, że zgodnie z kanonami metodyki, prowadząc zajęcia dla kilkulatków, musimy z nimi nieustannie rozmawiać (11, 12).z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. poz. 356, z późn.. 16 1) wymienia najczęstsze przyczyny oraz okoliczności wypadków i urazów w czasie zajęć ruchowych, omawia sposoby zapobiegania im; 2) wskazuje zagrożenia związane z uprawianiem niektórych dyscyplin sportu 2 W zakresie umiejętności Uczeń: 1) stosuje zasady samoasekuracji i asekuracji; 2) .2) Edukacji wczesnoszkolnej - obejmującej klasy I-III Podstawa programowa formułuje wymagania edukacyjne wobec uczniów kończących kolejne etapy.. Szczegółowe plany pracy dydaktyczno-wychowawczej z wychowania fizycznego 64 8.1 Klasa I szkoły podstawowej 64 8.2.. Kształcenie to dzieli si ę na dwa etapy edukacyjne: 1) I etap edukacyjny, obejmuj ący klasy I-III szkoły podstawowej - edukacja wczesnoszkolna; 2) II etap edukacyjny, obejmuj ący klasy IV-VI szkoły podstawowej.. Cele kształcenia - wymagania ogólne.. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem praw i zależności fizycznych.. Stylu, który łączy aktywnośćII etap edukacyjny - wychowanie fizyczne Podstawa programowa 2017 Podstawa programowa 2014 Cele kształcenia - wymagania ogólne Treści kształcenia - wymagania szczegółowe Podział na klasy (etapy rozwojowe) IV, V - VI, VII - VIII brak podziału Treści realizowane w klasach IV - VI Bloki tematyczne:Klasa 1 Klasa 2 Klasa 3.. Klasa "0" jest ostatnim etapem edukacji przedszkolnej.. Kształtowanie umiejętności rozpoznawania i oceny własnego rozwoju fizycznego oraz sprawności fizycznej.. Uczeń kończący klasę I: 1) uczestniczy w zajęciach rozwijających sprawność fi zyczną, zgodnie z regu łami; 2) potrafi :Podstawa programowa w-f w szkole (1-3) Nowa podstawa programowa przedmiotu wychowanie fizyczne-etap wczesnoszkolny.. Zasady BHP-bezpieczeństwo, higiena ciała, odzieży , obuwia w czasie zajęć.. Wykorzystanie pojęć i wielkości fizycznych do opisu zjawisk oraz wskazanie ich przykładów w otaczającej rzeczywistości.. Podstawa programowa to zapis tego, czego państwo zobowiązuje się nauczyć przeciętnie uzdolnionego ucznia.. Zachęcanie do uczestnictwa w rekreacyjnych i sportowych formach aktywności fizycznej.. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół określiło treści podstawy programowej kształcenia ogólnegoArt.. Postanowienia końcowe 63 8..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt